علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور

خاطرات ایران شناسی - کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه تهران

علی رضاپور
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۳ خرداد ۹۵، ۲۱:۱۵ - بهار
    Okay

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

خوشبین که باشم اینطور فکر میکنم....

احتمال بعضی از دوستان مشکلات شخصی دارن که گهگایی لفظ هایی بکار میبرند که شاید بسیار با آن چه قبل ها میگفتند فرق میکند...

احتمال میدهم که رفتاری کرده ام که حقی جز این برای خود نباید توقع داشته باشم...

احتمال دارد دوستان خوب مرا نشناخته اند و شک هایی دارن نسبت به جمع هایی که گهگایی در آن هستیم...

احتمال دارد که من را آدم منفعت طلب شخصی نه در قالب گروه بلکه در قالب فرد دارم میشناسند...

احتمال دارد که من را آدمی دیده اند که سیاست جزیی از روابط ام شده است و همیشه این نظر را داشته اند ولی امیدوار بوده اند که از بین برود .لی شاید اکنون نا امید هستند...

هر چه که باشد دیگر نمیخواهم  نه کسی از من آزرده شود و نه من از کسی آزرده شوم....

هر چه که باشد دوست دارم فکر و روحم دغدغه عذاب وجدان ناراحتی از رضاپور را نداشته باشند ...حتی اگر چندان مقصر نبوده باشم...

هر چه که باشد میخواهم آرام باشم حتی اگر به قیمت پایان فعالیت ایران شناسی ...خود را می شناسم دقیقا به یاد پایان یک ماجرا افتادم...

 

  • ۴۲ نمایش